دانلود سوالات استخدامی امور دفتری تامین اجتماعی

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

19,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

10,000 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی بهیار تامین اجتماعی

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

11,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی پرستاری تامین اجتماعی

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

29,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی تامین اجتماعی ویژه آزمون ۱۴۰۱

این بسته با محتویات خود می تواند کمک کننده بسیار مناسبی برای شما داوطلبین عزیز باشد . بدیهی است که…

12,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی حسابداری تامین اجتماعی

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

29,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی دکترای علوم آزمایشگاهی تامین اجتماعی

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

19,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعی

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

17,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس امور بیمه تامین اجتماعی سال 1401

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

19,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس امور مالی تامین اجتماعی

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

15,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس حقوقی تامین اجتماعی

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

16,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس هوشبری تامین اجتماعی سال 1401

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

14,500 تومان تومان