بررسی چرخه اووژنز لاسرتای سبز خزری

سوسمار سبز خزری، Lacerta strigata متعلق به خانواده Lacertidae، روز فعال و زیستگاه اصلی آن در نواحی خزری و مدیترانه…

10,000 تومان تومان

مطالعه چرخه تولید مثلی ماده در افعی زنجانی Vipera albicornuta

تولید فرآورده های بیولوژیک بخصوص تولید پادزهر ضد مارگزیدگی اهمیت زیادی دارد. افعی زنجانیVipera albicornuta  ازنظر حفاظت زیست محیطی در…

10,000 تومان تومان