ارزیابی استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی نوع دو تحت درمان با عصاره گیاه گزنه

فصل اول: کلیات ۱-۱- تاریخچه بیماری دیابت ۱-۱- ۱- تعریف دیابت ملیتوس ۱-۱-۲- تقسیم بندی دیابت ۱-۱- ۳- تعریف دیابت…

17,000 تومان تومان

بررسی نقش لیکوپن بر کاهش کلسترول خون موش نر آزمایشگاهی

۱- فصل اول – طرح پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴- اهداف پژوهش ۱-۴-۱-هدف…

17,000 تومان تومان

تغییرات فعالیت سطح سرمی آنزیم پاراکسوناز 1 به دنبال آسیب های ناشی از سوختگی حرارتی

۱-۱         توپولوژی عموم ۱-۲          اصول جداسازی ۱-۳         ترکیبیات ۲  تعداد توپولوژی های روی یک مجموعه متناهی ۱-۱         توپولوژی هایی باکمترین…

17,000 تومان تومان

مطالعه اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی گلایکشنی جاسمونیک اسید و الاجیک اسید در بافت ریه موش سوری در شرایط INVITRO

فصل اول: مقدمه مقدمه ۱ – ۱ بیان مسئله ی پژوهش ۱-۱-۱ فلاونوئیدها ۱-۱-۲ تقسیم بندی فیتوکمیکال ها ۱ -۱-۳…

17,000 تومان تومان