تاثیر عصاره برگ گیاه جغجغه( prosopis farcta)بر بیان ژن فسفوفروکتوکیناز-1در موش های صحرایی دیابتی (نوع1)

دیابت قندی یکی از مشکلات مهم پزشکی در همه کشورها می‌باشد. امروزه، درد و رنج انسان نه تنها در مورد…

10,000 تومان تومان

تعیین هاپلوگروپ های ژنوم میتوکندری در اقوام کرد و یزد در ایران

زمینه و هدف: ژنوم میتوکندری در سلول های انسانی ۱۶۵۶۹ نوکلئوتید دارد. ناحیه کنترل موجود در ژنوم میتوکندری دارای نواحی…

10,000 تومان تومان

مطالعه ارتباط موتاسیون های ژن های VDR و VEGF با سقط مکرر در زنان ایرانی

سقط مکرر شایع ترین رویداد پزشکی ، که در طول ۳ ماهه اول در ۲۰% از بارداری ها رخ می‌دهد.…

10,000 تومان تومان

مقایسه و ارزیابی کارآیی انتقال و بیان ژن GFP به سلول‌های یوکاریوتی توسط سازه‌های فاژی لامبدا و M13

ژن‌درمانی به عنوان روشی نوین برای درمان برخی بیماری‌های ژنتیک و سرطان، جایگاه ویژه‌ای را در عرصه پزشکی به خود…

10,000 تومان تومان