بررسی تاثیرspp. Streptomyces جدا شده از خاک بر انحلال فسفات به منظور تولید کود زیستی فسفاته

مصرف بی رویه کودهای شیمیایی موجب عدم تعادل عناصر و مواد غذایی موجود در خاک، کاهش بازده محصولات کشاورزی و…

10,000 تومان تومان

بررسی تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

استافیلوکوکوس اورئوس از عوامل بیماریزای متداول در انسان و دام است که طیف وسیعی از بیماریها را ایجاد میکند و…

10,000 تومان تومان

بیان وتخلیص پروتئین نوترکیب DR2418 داینوکوکوس رادیودورانس در اشریشیا کلی

زمینه و اهداف: داینوکوکوس رادیودورانس یکی از میکروارگانیسم های مقاوم به پرتو است و می تواند در محیط های خشن…

10,000 تومان تومان

تشخیص برخی از سرووارهای سالمونلا انتریکا به کمک Multiplex PCR در موارد اسهالی ارجاعی به بیمارستانهای سبزوار

عفونت‌های سالمونلایی که عفونت های غذایی نامیده می‌شوند، ممکن است توسط هر یک از سرووارها ایجاد شود. معمولا باکتری عامل…

10,000 تومان تومان

تولید اریترومایسین بوسیله Saccharopolyspora erythraea با استفاده از منبع نیتروژنی بومی

امروزه یکی از مهم ترین و پرمصرفترین آنتی بیوتیک های مورد استفاده اریترومایسین می باشد که در درمان طیف وسیعی…

10,000 تومان تومان

مطالعه زمان ماندگاری فیله ی دمی شاه میگوی درازآب شیرین در دمای انجماد(18- درجه سانتی گراد) باتاکید بر فساد شیمیایی ومیکروبی

در این پژوهش تغییرات کیفیت شیمیایی و میکروبی  فیله ی دمی شاه میگوی درازآب شیرین درطول نگهداری درشرایط انجماد بررسی…

10,000 تومان تومان