اپیدمیولوژی مولکولی پروتئینP2 غشای خارجی در هموفیلوس آنفلوانزا

فصل اول: کلیات ۱-۱-تاریخچه وطبقه بندی: ۱-۲-مشخصات میکروسکوپی و ماکروسکوپی: ۱-۳- کشت: ۱-۴-آنتی ژنها وعوامل بیماریزایی ۱-۴-۱-عوامل اتصالی فیمبریه ای:…

10,000 تومان تومان

ارزیابی برون تنی پیگمان های میکروبی بدست آمده در مرحله غربالگری به منظور جاذب اشعه ماورای بنفش در کرم های ضد آفتاب

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- هدف از انجام این تحقیق ۱-۳- پیگمان های میکروبی ۱-۳-۱ تعریف پیگمان های…

10,000 تومان تومان

ارزیابی بیان ژنهای λ-Red در سویه های E.coli, Vibrio Cholerae & Shigella dysentrieaeجهت بهینه شدن نو ترکیبی همسان

فصل اول: مقدمه ۱-۱ انتقال ژن در باکتری ۱-۲ ترانسفورماسیون ۱-۳  نوترکیبی ۱-۴ تعریف PCR ۱-۴-۱ کاربردهای PCR : ۱-۴-۲…

10,000 تومان تومان

ارزیابی پتانسیل بیوالکتروژنیک باکتری های موجود در پساب صنعتی با طراحی پیل سوختی میکروبی (MFC)

  فصل اول: مقدمه ۱-۱ زمینه تحقیق ۱-۲ لزوم انجام تحقیق ۱-۳ سؤالات تحقیق ۱-۴ شیوه انجام تحقیق ۱-۵ خلاصه…

10,000 تومان تومان

ارزیابی کارایی اوره بعنوان یک منبع نیتروژنی ارزان در تولید اریترومایسین توسط Saccharopolyspora erythraea به روش فرمانتاسیون

فصل اول: کلیات هدف بیوتکنولوژی میکروبی روش‌های سنتی میکروبیولوژی صنعتی بیوتکنولوژی میکروبی نوین جنبه‌های اقتصادی بیوتکنولوژی میکروبی مقدمه ای بر…

10,000 تومان تومان

انالیز بیوانفورماتیکی، کلونینگ و بیان ناحیه V پروتئین 166CD در میزبان پروکاریوتی

فصل اول: مقدمه پروتئین ALCAM سرطان سرطان کولورکتال انواع مختلف سرطان کوورکتال علائم شایع سرطان کولورکتال تعیین مرحله بیماری تشخیص…

10,000 تومان تومان

انالیز بیوانفورماتیکی، کلونینگ و بیان ناحیه خارج سلولی 166CD در میزبان پروکاریوتی

فصل اول: مقدمه سرطان سرطان کولورکتال سرطان کوورکتال عوامل خطرزا در ابتلا به سرطان کولورکتال تغییرات مولکولی در سرطان تشخیص…

10,000 تومان تومان

بررسی اتصال و تشکیل بیوفیلم باکتریایی بر روی سطوح و اثر عوامل ضد میکروبی بر روی آن

فصل اول: مروری بر منابع ۱- مقدمه ۱-۱- جوامع میکروبی ۱-۲- رفتارهای جمعی ۱-۳- ساختار و تمایز در بیوفیلم‌ها ۱-۴-…

10,000 تومان تومان

بررسی اثر فرمولاسیون نانو ذرات نقره، عصاره و اسانس گیاه آویشن شیرازی در مهار برخی باکتری های بیماریزای پوست شامل استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم

فصل اول: کلیات ۱-۱- اهمیت موضوع وبیان مسئله ۱-۲- اهداف فصل دوم: مروری بر متون گذشته ۲-۱- کلیات گیاه شناسی…

10,000 تومان تومان

بررسی اثر لیپو پلی ساکارید استخراج شده از سالمونلا انتریکا بر فعالیت COX-2، H2O2 وNO در زخم تجربی ایجاد شده در پوست موش

فصل اول: کلیات ۱-۱٫ بیان مسئله ۱-۲٫ ضروریت انجام تحقیق ۱-۳٫ اهداف پژوهش ۱-۴٫ سئوالات و فرضیه‌ها فصل دوم: مروری…

10,000 تومان تومان

بررسی اثرات جایگزینی پودر و روغن ماهی با منابع گیاهی بر فلور باکتریایی روده فیل ماهیان جوان

-کلیات مقدمه آبزی پروری در راستای تأمین نیازهای غذایی انسان و استفاده از مواد پروتئینی با منشأ حیوانی که کیفیّت…

10,000 تومان تومان

بررسی ایمنی همورال کونژوگه LPS بروسلا آبورتوس S99 با Omp ماژور بروسلا آبورتوس RB51

بروسلا وبروسلوزیس تاریخچه وضعیت بیماری در ایران انتشار بروسلوز در جهان اهمیت مراقبت بروسلوز ) بیماری تب مالت( عامل بیماری…

10,000 تومان تومان