بررسی ارتباط پیوستگی بین هموگلوبین D و انواع هاپلوتیپ های مجموعه ژنی بتاگلوبین در افراد مازندرانی

مقدمه: هموگلوبین دی – پنجاب یکی از انواع هموگلوبینوپاتی ها می باشد که در آن جهش در موقعیت ۱۲۱ بر…

10,000 تومان تومان