ارزیابی همبستگی فنوتیپی ژنوتیپی صفات اگرومورفولوژیکی و عملکرد در گونه های تتراپلوئید پنبه (هیریستوم و باربادنس)

مقدمه گیاهان به عنوان ثروت هر جامعه و امانتی برای آیندگاه محسوب می­شوند. امروزه کارشناسان، گیاهان را زمینه­ساز ادامه حیات…

17,000 تومان تومان

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های فاکتورV لیدن(G1691A)، MTHFR(C677T،1298A>C)، فاکتور IIپروترومبین

فصل اول کلیات ۱-۱ مقدمه: ۱-۱-۱عوامل مرتبط با سقط مکرر جنین: ۱-۱-۲ ژنتیک و سقط جنین ۱-۱-۲-۱ جابه جایی های…

17,000 تومان تومان

بررسی ارتباط پلی مورفیسم های پروموتر ژن GKN1 با خطر ابتلا به سرطان معده

فصل اول: کلیات تحقیق اپیدمیولوژی سرطان معده معده کاردیا طاق و تنه پیلور سلول های موجود در غدد معده سلول…

17,000 تومان تومان

بررسی ارتباط پیوستگی بین هموگلوبین D و انواع هاپلوتیپ های مجموعه ژنی بتاگلوبین در افراد مازندرانی

مقدمه: هموگلوبین دی – پنجاب یکی از انواع هموگلوبینوپاتی ها می باشد که در آن جهش در موقعیت ۱۲۱ بر…

17,000 تومان تومان

طراحی نرم افزاری پپتید اختصاصی متصل شونده به کادمیم و ساخت سیستم نمایش سطحی باکتریایی براساس پیلی CS3 برای حذف فلزات سنگین با حداکثر تمایل به کادمیم

فصل اول: مقدمه و مروری بر مطالب گذشته ۱-۱ زیست فناوری ۲-۱ بیوانفورماتیک و نقش آن در زیست­فناوری ۱-۲-۱ پایگاه­داده…

17,000 تومان تومان

کلونینگ و بیان فاکتور محرک رشد کلنی گرانولوسیتی(GCSF) نوترکیب در مخمر Hansenula Polymorpha

  فصل اول مقدمه میکروبیولوژی هانسونلا پلی مورفا مطالعات ژنتیکی جهش در ژنهای کد کننده آنزیم های پراکسی زومی یا…

17,000 تومان تومان

نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز

فصل اول مقدمه و کلیات ۱-۱ مقدمه ۱-۱-۱ گاو ۱-۱-۲ گاومیش رودخانه ای ۱-۱-۳ گوسفند ۱-۱-۴ بز ۱-۱-۵ اهداف ۱-۲…

17,000 تومان تومان