بررسی تنوع گیاهی و فیتوسوسیولوژیکی پارکهای جنگلی نور و سیسنگان، استان مازندران

جنگل­های شمال ایران میراثی به­جا مانده از دوران سوم زمین شناسی است که به علت تخریب و تداخلات شدید، امروزه…

10,000 تومان تومان