استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula

جنس بومادران در ایران ۱۹ گونه گیاه علفی چندساله و غالباً معطر دارد که شش گونه آن انحصاری کشور ایران…

17,000 تومان تومان