بررسی آزمایشگاهی اکسایش الکتروشیمیایی فنل برای تصفیه پساب

فصل ۱: مقدمه ۱-۱- مقدمه   فصل ۲: مروری بر منابع ۲-۱- مقدمه ۲-۲- روش تصفیه الکتروشیمیایی ۲-۳- مزایا و…

17,000 تومان تومان

تعیین تجربی و مدلسازی هدایت الکتریکی آبهای طبیعی

فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۱-۲  قابلیت هدایت الکتریکی ۱-۲-۱ اندازه گیری قابلیت هدایت الکتریکی ۱-۲-۲ عوامل مؤثر بر…

17,000 تومان تومان

مدل سازی توزیع حباب ها در سیستم بستر شناور گاز- مایع به روش دینامیک سیالات محاسباتی

فصل ۱ کلیات ۱٫۱٫مقدمه ۱٫۲٫تحلیل رفتار سیالات ۱٫۳٫پیش زمینه پیدایش CFD ۱٫۴٫ مقایسه روش های حل معادلات مکانیک سیالات ۱٫۵٫…

17,000 تومان تومان

مدل‌سازی ریفرمر کاتالیستی مونولیتی خودگرمازا برای تولید هیدروژن برای پیل‌های سوختی

فصل ۱: مقدمه ۱-۱- مقدمه فصل ۲: مروری بر پیشینه تحقیق ۲-۱- مقدمه ۲-۲- ریفرمینگ هیدروکربن‌ها ۲-۲-۱- ریفرمینگ با بخار…

17,000 تومان تومان