مدیریت ریسک، ریسک اقتصادی پروژه های نوسازی شهری از منظر اسلامی

فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق ۱-۱-  مقدمه ۱-۲-  بیان مسئله ۱-۳- تعریف کلمات کلیدی ۱-۴-  اهمیت و ضرورت موضوع…

10,000 تومان تومان