بررسی اثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارائی مصرف بنزین و گازوئیل در ایران با تأکید بر بخش حمل‏ونقل: رویکرد مدل تعادل عمومی‏قابل محاسبه

فرآورده ‏های نفتی بنزین و گازوئیل اولاً دارای مصرف بالایی بوده و ثانیاً کارائی مصرف این فرآورده‏ ها به‏ ویژه…

10,000 تومان تومان