بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران

در سال­های اخیر، ایده تمرکززدایی مالی به معنی انتقال قدرت تصمیم­ گیری نسبت به ترکیب مخارج و درآمدها از دولت…

17,000 تومان تومان