ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته ای از تصاویر وضوح پایین

‌ فصل اول  مقدمه فراتفکیک­پذیری به عنوان یک مسئله معکوس فصل بندی پایان نامه فصل دوم مرور کارهای گذشته مدل…

10,000 تومان تومان

تخمین عدم قطعیت در کنترل مقاوم موقعیت بازوهای رباتیک

فصل اول: مقدمه مروری برکارهای گذشته راهبرد کنترل گشتاور راهبرد کنترل ولتاژ کنترل عاطفی اهداف مورد نظر ساختار کلی رساله…

10,000 تومان تومان