استراتژی قیمت دهی برق در بازار رقابتی برق ایران با استفاده از الگوریتم ژنتیک

  فصل اول مقدمه و معرفی بازار برق ایران، مروری بر تحقیقات انجام شده ۰۱-ژانویه           مقدمه ۰۱-فوریه            بازار برق دنیا…

10,000 تومان تومان