ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

فصل اول: مقدمه ۱-۱- کلیات ۱-۲- قلب انسان ۱-۲-۱- ساختار و عملکرد قلب ۱-۳-تصویر برداری ام ار آی ۱-۳-۱- ام…

10,000 تومان تومان

بهبود روش فیلترینگ الگوی مکانی مشترک جهت ارتقاء راندمان سیستمهای واسط کامپیوتری مغزی

فصل اول مقدمه مغز انسان و فعالیت­های آن سیستم­های واسط کامپیوتریمغزی هدف اصلی این تحقیق شخصی­سازی کرنل CSP روش پیشنهادی…

10,000 تومان تومان

بهبود طبقه‌بندی سیگنال الکتروکاردیوگرام (ECG) با ماشین بردار پشتیبان و بهینه‌سازی اجتماع ذرات (PSO-SVM)

فصل اولمقدمه ۱-۱- مقدمه ۱-۲- تعریف مسئله ۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق ۱-۴- روش تحقیق ۱-۵- تعریف مفاهیم سیگنال الکتریکی…

10,000 تومان تومان

تخمین نرخ تنفس از سیگنال پالس اکسیمتر افراد مبتلا به بیماری خواب: بررسی و مقایسه روش های مختلف

۱-مقدمه ۱-۱-تعریف وقفه تنفسی در خواب ۱-۲-دستگاه پالس اکسیمتر ۱-۳-ضرورت اندازه گیری نرخ تنفس ۱-۴-روش های اندازه گیری متغیرهای تنفسی…

10,000 تومان تومان