بررسی تأثیر تکانه های بهره وری بخش صنعت مناطق منتخب بر سرمایه گذاری و اشتغال

رشد و توسعه اقتصادی بدون توجه به بخش­های مختلف اقتصادی و به­طور خاص سرمایه­ گذاری در اقتصاد امکان­پذیر نخواهد بود،…

10,000 تومان تومان