بررسی اثرات خانه های دوم براکوتوریسم ؛ مطالعه موردی دهستان لواسان بزرگ روستای ایرا و نیکنامده

فهرست مطالب عنوان فصل اول :کلیات تحقیق ۱-۱-مقدمه ۱-۲- بیان مساله ۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۵-…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه بین پراکندگی جغرافیایی بیماری ام اس و عناصر اقلیمی دراستان گیلان

چکیده مقدمه فصل اول – کلیات تحقیق ۱-۱٫ بیان مسئله ۱-۲٫ پرسش اصلی تحقیق(مسائله تحقیق) ۱-۳٫ اهداف تحقیق ۱-۴٫ فرضیه…

17,000 تومان تومان

بررسی رفتار خانوارهای روستایی و شهری شهرستان بهبهان در مواجهه با گرد و غبار

فصل اول ۱-۱-مقدمه ۲-۱- بیان مسئله ۳-۱- ضرورت و اهمیت پژوهش ۴-۱- اهداف پژوهش ۱-۴-۱- هدف اصلی ۲-۴-۱- اهداف فرعی…

17,000 تومان تومان

بررسی شدت و تداوم و فراوانی خشکسالی های اقلیمی در شرق گیلان( حوضه سموش)

چکیده مقدمه فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱٫ بیان مسئله ۱-۲٫ سوال تحقیق ۱-۳٫ اهداف تحقیق ۱-۴٫ فرضیه ۱-۵ نوع روش…

17,000 تومان تومان

بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم مطالعه موردی شهر لنگرود

عنوان چکیده مقدمه فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ بیان مساله ۱-۲ هدف و انگیزه پژوهش ۱-۲-۱ انگیزه پژوهش ۱-۲-۲  اهداف…

17,000 تومان تومان

بررسی نقش توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی های تولید روستایی (مطالعه موردی شهرستان نمین)

عنوان فصل اول ـ کلیات ۱-۱-مقدمه ۱-۲ بیان مسئله ۱-۳ سؤالات پژوهش: ۱-۴ اهداف پژوهش ۱-۴-۱- اهداف جزئی پژوهش ۱-۵-…

17,000 تومان تومان

نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآبادمغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه

چکیده مقدمه فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق ۱-۲ سوالات تحقیق ۱-۳ فرضیه های تحقیق…

17,000 تومان تومان