سنجش محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسید کربن در صادرات و واردات ایران با استفاده از رویکرد داده‏ – ستانده

فصل اول- کلیات تحقیق عنوان ۱-۱-مقدمه ۱-۲-تبیین موضوع ۱-۳-اهمیت و ضرورت موضوع ۱-۴-پرسش‌های پژوهش ۱-۵-هدف‌ های تحقیق ۱-۶-روش شناسی تحقیق…

10,000 تومان تومان