آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان مطالعه موردی: شهرستان خرم¬آباد

فهرست مطالب عنوان  فصل اول کلیات تحقیق ۱ -۱ – مقدمه ۱ – ۲ –  بیان مسئله ۱ – ۳…

17,000 تومان تومان

آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه با استفاده از مدل های آماری

فصل اول: کلیات پژوهش   ۱-۱- مقدمه   ۱-۲- بیان مسأله   ۱-۳- سؤالات اصلی پژوهش ۱-۴- فرضیات پژوهش  ۱-۵- هدف پژوهش …

17,000 تومان تومان

ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

فصل اول : کلیات ۱-۱ :مقدمه۲ ۱-۲:بیان مسله۳ ۱-۳:ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ۷ ۱-۴: اهداف تحقیق۹ ۱-۵:سوالات اساسی تحقیق۹…

17,000 تومان تومان

ارزیابی کیفیت خدمات شبکه مخابرات و رضایت مندی شهروندان «مطالعه موردی: شرکت ایرانسل منطقه بابل»

فهرست مطالب عنوان فصل اول :کلیات تحقیق ۱-۱ بیان مسئله ۱-۲ اهداف تحقیق ۱-۲-۱ هدف کلی ۱-۲-۲ هدف فرعی ۱-۳…

17,000 تومان تومان

بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز (ایستگاههای انزلی- رشت-آستارا)

چکیده مقدمه فصل اول کلیات تحقیق ۱ – ۱- بیان مسئله ۱-۲ – پرسش اصلی ۱-۳-فرضیه تحقیق ۱-۴ -اهداف تحقیق…

17,000 تومان تومان

بررسی تاثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود

  پیشگفتار۲ ۱ ـ ۱ ـ طرح مسأله ۱ ـ ۲ ـ ضرورت تحقیق فصل اول:طرح تحقیق ۱ ـ ۴…

17,000 تومان تومان

بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: شهر یزد)

مقدمه ۱-۱ بیان مسأله ۱-۲ضرورت و اهمیت ۱-۳ اهداف تحقیق ۱-۴ فرضیات تحقیق ۱-۵ روش تحقیق ۱-۶ کاربرد نتایج تحقیق…

17,000 تومان تومان

بررسی روند تغییرات یخبندانهای زود رس پاییزه و دیر رس بهاره و اثر سرمازدگی بر محصول برنج مطالعه موردی شهرستان رشت

چکیده مقدمه فصل اول: کلیات تحقیق ۱٫کلیات تحقیق ۱-۱٫ بیان مسئله ۱-۲٫ سئوال های اساسی تحقیق ۱-۳٫ انگیزه تحقیق ۱-۴٫…

17,000 تومان تومان

بررسی سنجش کیفیت زندگی در مناطق شهری (مطالعه موردی: منطقه پنج شهر کرج)

 مقدمه  (بیان مساله) ۱-۲- ضرورت و اهمیت  تحقیق ۱-۳- اهداف تحقیق ۱-۴- فرضیات تحقیق ۱-۵- شاخص ها و متغیر های…

17,000 تومان تومان

بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱-بیان مساله ۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۳- اهداف تحقیق ۱-۳-۱-اهداف کلی ۱-۳-۱-اهداف جزئی ۱-۴- سوال تحقیق ۱-۵-فرضیه…

17,000 تومان تومان

تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر (استان گیلان )

عنوان چکیده مقدمه فصل اول: کلیات ۱-۱ بیان مساله ۱-۲ پرسش اصلی تحقیق ۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق ۱-۴ اهداف…

16,000 تومان تومان

تحلیل معیارهای مکانی صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی

چکیده مقدمه فصل اول :کلیات تحقیق ۱-۱-طرح تحقیق ۱-۱-۱-بیان مسئله ۱-۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۱-۳-اهداف تحقیق ۱-۱-۴- سوالهای تحقیق ۱-۱-۵-…

17,000 تومان تومان