ارزیابی ژئوشیمیایی و محیط رسوبی سازند گچساران در یکی از میادین نفتی جنوبغربی ایران

در مطالعه حاضر ویژگی های پتروگرافی، ژئوشیمیایی و محیط رسوبی سازند گچساران در میدان نفتی گچساران، مورد بررسی قرار گرفت.…

17,000 تومان تومان

لیتواستراتیگرافی،لیتوفاسیس ،محیط رسوبی وتغییرات نسبی سطح آب درنهشته های سازند لالون دربرش کوه خربش

سازند لالون یکی از سازندهای کامبرین پیشین در منطقه دهملا در زون البرز شرقی است. این سازند بصورت تدریجی بر…

17,000 تومان تومان

محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان درنواحی مرکزی حوضه کپه داغ

سازند تیرگان به سن کرتاسه پایینی ( بارمین – آبسین ) در حوضه رسوبی  کپه داغ عمدتاً از سنگ های…

17,000 تومان تومان