ارائه مدلی برای تعیین ارزش مسافران در بستر الکترونیکی در صنعت حمل ونقل هوایی

فصل اول:کلیات تحقیق مقدمه تعریف مسئله اهمیت تحقیق اهداف اساسی تحقیق سؤالات تحقیق قلمرو تحقیق روش تحقیق و مراحل انجام…

17,000 تومان تومان