انتخاب سبد سرمایه با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و خوشه بندی

فصل ۱: مقدمه و کلیات تحقیق ۱ -۱ مقدمه ۱-۲ هدف از پایان نامه ۱-۳ توضیح موضوع تحقیق ۱-۴ توجیه…

17,000 تومان تومان

اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱     مقدمه : ۱-۲        مساله تحقیق : ۱-۳    تشریح و بیان موضوع : ۱-۴    ضرورت انجام…

17,000 تومان تومان

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی

فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- نظریه کارایی بازار سرمایه ۱-۳- ابعاد مختلف بازار سرمایه و ابزارهای پیش…

17,000 تومان تومان