آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت

فصل اول پیش‌گفتار ۲مروری بر تحقیق‌های انجام شده ۲-۱کامپوزیت های تأخیردهنده اشتعال ۰۲/۰۱/۲۰۰۱ ۲-۱-۲تأخیر دهنده‌های اشتعال برای کامپوزیت‌ها ۲-۱-۳پرکننده تأخیر…

17,000 تومان تومان

مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

فصل اول: مقدمه و کلیات مقدمه سامانه‌های آزادسازی کنترل شده دارو تفاوت بین سیستم‌های نوین وسنتی مکانیسم رهایی فرآیندهای ارتقاء…

17,000 تومان تومان