رابطه ویژگی های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأتهای ورزشی استان فارس

چکیده فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱٫ مقدمه ۱-۲٫ بیان مساله… ۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴٫ اهداف تحقیق ۱-۴-۱٫ هدف…

10,000 تومان تومان