بررسی نقش کارکردها و نمایه‌های بارت در زمان‌مندی ژنت در سه رمان ایرانی و سه رمان خارجی نوجوان

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱٫ مقدمه و بیان مسأله ۱- ۲٫ اهمیّت و ضرورت پژوهش ۱- ۳٫ اهداف پژوهش ۱-…

10,000 تومان تومان

شگردهای تمرکززدایی در قصه‌های ایرانی

فصل اول: مقدمه ۱-۱- پیش‌گفتار ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت  ضرورت پژوهش ۴-۱- هدف پژوهش ۵-۱- تعریف‌های مفهومی واژه‌ها و…

10,000 تومان تومان