استراتژیهای رد کردن در زبان فارسی در جامعه زبانی شیراز بر مبنای جنسیت گویشوران

فصل اول : مقدمه ۱-۱- طرح موضوع تحقیق ۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۳-هدف تحقیق ۱-۴- روش تحقیق ۱-۵-سؤالات تحقیق  …

17,000 تومان تومان

بازتاب اسطورۀ قهرمانی در داستان گرشاسب بر پایۀ اوستا و متون پهلوی

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱: پیشینه ی تحقیق ۱-۲: سوال تحقیق ۱-۳: فرضیه ی تحقیق ۱-۴: روش تحقیق ۱-۵: تعریف…

17,000 تومان تومان

بررسی ادبیات فولکلوریک و فرهنگ عامه در منطقه بلوچستان

-۱–بیان مسئله بزرگترین شهرستان استان سیستان وبلوچستان شهرستان ایرانشهراست که دارای گنجینه فرهنگی است.درفرهنگ عامه مردم این منطقه نمونه هایی…

17,000 تومان تومان

بررسی ارتقا و انجماد فاعل در زبان فارسی

فصل اول: کلیات پژوهش عنوان ۱ـ۱ـ مقدمه ۱ـ۲ـ بیان مسئله ۱ـ۳ـ پرسش‌های پژوهش ۱ـ۴ـ فرضیه‌های پژوهش ۱ـ۵ـ هدف‌های پژوهش ۱ـ۶ـ…

17,000 تومان تومان

بررسی ارجاع گفتمانی در زبان فارسی بر اساس مدل کاربرد شناختی

فصل اول: مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش هدف پژوهش سوال پژوهش روش پژوهش چارچوب تحلیلی و ساختار پایان…

17,000 تومان تومان

بررسی اساطیری ایزدان آتش در دین‌های هندوایرانی

۱- ایزدان آتش در هند ۱-۱- آتش در هند ۱-۲- اگنی ایزد آتش در هند ۱-۲-۱- هویت و جایگاه ۱-۲-۲-…

17,000 تومان تومان

بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی

فصل اول            کلیات طرح ۱-۱       مقدمه ۱-۲       اهمیت موضوع ۱-۳       بیان مسئله ۱-۴       سوالهای و فرضیه های تحقیق ۱-۴-۱            سوالهای…

17,000 تومان تومان

بررسی پاسخهای منفی متقاعدکننده از دیدگاه تحلیل کلام

 کلیات پژوهش بیان مسأله پیشینه ی تحقیق چارچوب تحقیق پرسش و فرضیه روش انجام تحقیق    پیشینه ی تحقیق زبان…

17,000 تومان تومان

بررسی تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت خواهی در زبان فارسی

فصل اول: مقدمه ۱-۱- مسأله تحقیق ۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-  ۳- هدف تحقیق ۱-  ۴- روش تحقیق ۱-۵-…

17,000 تومان تومان

بررسی تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در کودکان ایرانی

فصل اول: مقدمه کلیات ۱-۱- زبان، گفتار و نوشتار ۱-۲- زبان انگلیسی ۱-۲-۱- نوشتار زبان انگلیسی ۱-۲-۲- یادگیری نوشتار زبان…

17,000 تومان تومان

بررسی جنسیت‌مدار کارگفت‌های ترغیبی در پنج رمان معاصر فارسی

فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله مفاهیم اختصاصی پژوهش کارگفت ترغیب کارگفت ترغیبی پرسش‌های پژوهش فرضیه‌های پژوهش اهداف پژوهش…

17,000 تومان تومان

بررسی چگونگی بازنمود مقولات زمان و نمود در زبان اشاره ناشنوایان ایرانی

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه ۱-۲ بیان مسئله و اهمیت موضوع ۱-۳ اهداف پژوهش ۱-۴ سوا­­ل­های پژوهش ۱-۵ محدودیت­های…

17,000 تومان تومان