ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم بر پایه مدل تاملینسون

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱٫مقدمه ۱-۲٫ بیان مسئله ۱-۳٫ پرسش‌های پژوهش ۱-۴٫ فرضیه‌های پژوهش ۱-۵٫اهداف و ضرورت پژوهش ۱-۵-۱٫اهداف نظری…

17,000 تومان تومان

تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ ایرانیِ«یه حبه قند»اثرِ رضا میرکریمی

فصل اوّل:کلیات پژوهش ۱-۱٫ مقدمه ۱-۲٫ بیان مسئله ۱-۳٫ پرسش‌های تحقیق ۱-۴٫ فرضیه‌های پژوهش ۱-۵٫ اهداف و اهمیت پژوهش ۱-۵-۱٫…

17,000 تومان تومان