اثر هشت هفته تمرین والیبال با و بدون پیش پرش بر اجراء، کوفتگی عضلانی تأخیری و تقلا

فصل اول: طرح پژوهش مقدمه ۱-۱ شرح و بیان مسئله­ی پژوهش ۱-۲ ضرورت و اهمیت پژوهش ۱-۳ اهداف پژوهش ۱-۳-۱…

10,000 تومان تومان

ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب

فصل اول   کلیات ۱-۱)مقدمه ۱-۲)بیان مسئله ۱-۳) ضرورت و اهمیت پژوهش ۱-۴) اهداف تحقیق ۱-۴-۱- هدف کلی ۱-۴-۲- اهداف اختصاصی…

10,000 تومان تومان

تاثیرهشت هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعیت در دختران دانشجوی با گردن درد غیراختصاصی مزمن

فصل اول : طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق اهداف کلی اهداف اختصاصی فرضیه های…

10,000 تومان تومان