اثربخشی آموزش تاب آوری برمیزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان پسرسال سوم راهنمایی شهررشت در سال تحصیلی91– 90

   فصل اول بیان مسأله اهمیت و ضرورت پژوهش هدفهای پژوهش فرضیه­های پژوهش تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش تعاریف عملیاتی متغیرهای…

10,000 تومان تومان

اثربخشی آموزش تاب آوری برمیزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان پسرسال سوم راهنمایی شهررشت در سال تحصیلی91– 90

فصل اوّل: کلیات پژوهش چکیده  پژوهش. بیان مسأله اهمیت و ضرورت پژوهش هدفهای پژوهش فرضیه ­های پژوهش تعاریف مفهومی متغیرهای…

10,000 تومان تومان

بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی با میزان رضایت شغلی پرسنل سامانه 3 (BRT3) اتوبوسرانی تهران

  فصل اول کلیات تحقیق مقدمه ۱-۱ بیان مساله: ۲-۱ضرورت انجام تحقیق: ۱-۳هدف های پژوهش: ۱-۳-۱:هدف اصلی پژوهش ۲-۳-۱ هدفهای…

10,000 تومان تومان

بررسی رابطه بین حل مسئله ،مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه

-۲ بیان مسئله مهارت حل مسئله فرآیند تفکر منطقی ومنظمی است که به فرد کمک می کند تا هنگام رویارویی…

10,000 تومان تومان

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان

فصل اول:کلیات پژوهش ۱-۱-مقدمه ۱-۲بیان مسله ۱-۳اهمیت وضرورت موضوع پژوهش ۱-۴اهداف پژوهش ۱- ۵ فرضیه های پژوهش ۱-۶تعاریف تئوریک وعملیاتی…

10,000 تومان تومان

تاثیر راهبردهای مقابله با موقعیت های استرس زا بر اخنلال اضطراب فراگیر در دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱-۱٫ مقدمه ۱-۲٫ موضوع ۱-۳٫ بیان مساله ۱-۴٫ اهمیت و ضرورت ۱-۵٫ هدف های پژوهش ۱-۵-۱٫ هدف کلی ۱-۵-۲٫ اهداف…

10,000 تومان تومان

تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد درکیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن

فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت وضرورت پژوهش اهداف پژوهش فرضیه های پژوهش تعاریف متغیرها تعاریف نظری…

10,000 تومان تومان

رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

فصل اول : طرح پژوهش ۱-۱-مقدمه: ۱-۲- بیان مساله ۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق: ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱- هدف کلی :…

10,000 تومان تومان

رابطه بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی فرزندان آنها

چکیده فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مساله ۱-۳-ضرورت پژوهش ۱-۴-اهداف تحقیق ۱-۴-۱- هدف اصلی ۱-۴-۲- اهداف جزیی…

10,000 تومان تومان

رابطه بین عزت نفس والدین واعتماد به نفس فرزندان

فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت وضرورت انجام پژوهش اهداف پژوهش فرضیه های پژوهش تعاریف نظری و…

10,000 تومان تومان

رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد

فایل: word صفحه :۱۱۰ چکیده فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش فرضیه‏های تحقیق…

10,000 تومان تومان

رابطه خود کنترلی و سبک های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان آباده

فصل نخست: کلیات پژوهش -۲- بیان مساله ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴- اهداف پژوهش ۱-۴-۱- هدف کلی ۱-۴-۲- اهداف…

10,000 تومان تومان