مقایسه خود کنترلی و سیستم بازداری فعال سازی رفتاری در دو گروه افراد نابینا و عادی

این عقیده که حالت های روانی می توانند بر کنش های بدن انسان تاثیر بگذارند، سخن تازه ای نیست. توجه…

10,000 تومان تومان