پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی

    فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه بیان مساله اهمیت و موضوع پژوهش اهداف پژوهش تعریف متغیرها             فصل…

10,000 تومان تومان

رابطه ویژگی های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأتهای ورزشی استان فارس

چکیده فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱٫ مقدمه ۱-۲٫ بیان مساله… ۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴٫ اهداف تحقیق ۱-۴-۱٫ هدف…

10,000 تومان تومان

رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

چکیده مقدمه فصل اول: کلیات ۱-۱٫بیان مسئله ۱-۲٫اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۳٫اهداف پژوهش ۱-۴٫فرضیه های پژوهش ۱-۵٫تعاریف مفهومی ۱-۵-۱٫تعهد سازمانی…

10,000 تومان تومان

مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌های شهر یاسوج

چکیده فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت وضرورت پژوهش ۱-۴- اهداف پژوهش ۱-۵- هدف اصلی:…

10,000 تومان تومان

نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

فصل اول -۱ مقدمه ۲-۱ بیان مسئله ۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش ۴-۱ اهداف پژوهش ۱-۴-۱ هدف کلی ۲-۴-۱ اهداف…

10,000 تومان تومان