آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری و عرضه جهانی نفت

  فصل اوّل: نفت یک کالای راهبردی استثنایی مقدم گفتار اوّل: نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی بند…

17,000 تومان تومان

آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

فصل اول مقدمه ۱-۱مقدمه ۱-۲ اهمیت موضوع ۱-۳ سؤال اصلی ۱-۴ فرضیات ۱-۵ روش پژوهش ۱-۶ سازماندهی تحقیق ۱-۷ پیشینه…

17,000 تومان تومان

ابعاد حقوقی پیمان استراتژیک 2012 و امنیتی 2014 افغانستان و آمریکا

فصل اول: کلیات در مورد پیمان­های امنیتی مبحث اول: مفهوم و الزامات شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی گفتار اول: مفهوم و تعهدات…

17,000 تومان تومان

اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی اکو

فصل اول: پیشگفتار مبحث اول: مقدمه مبحث دوم: بیان مسئله مبحث سوم: ضرورت و اهمیت تحقیق مبحث چهارم: چارچوب نظری…

17,000 تومان تومان

اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

با توجه به رشد روز افزون تجارت بین‌المللی بین کشورها و انجام معاملات تجاری فراوان به طرق مختلف از قبیل…

17,000 تومان تومان

اجرای عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

    فصل اول کلیات ۱-۱ بررسی مفهوم عدالت و اعدام و تاریخچه اعدام ۱-۱-۱ عدالت ۱-۱-۱ معنای عدالت ۱-۱-۲…

17,000 تومان تومان

ارزیابی عملکرد ناتو در مواجهه با تروریسم از منظر بین‌الملل در دهه‌ی اخیر

فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۱-۲ بیان مسئله ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۳ پیشینه ی تحقیق ۱-۴ فرضیه…

17,000 تومان تومان

استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو قضیه دارفور

  فصل اول: مفاهیم، مبانی و پیشینه موضوع مبحث اول: تعاریف… گفتار اول: تعریف استقلال گفتار دوم: ضرورت وجود استقلال…

17,000 تومان تومان

اشتباه در موضوع قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان

  بخش نخست: شناخت موضوع فصل نخست: تاریخچه اشتباه گفتار نخست: تاریخچه اشتباه در حقوق روم گفتار دوم: تاریخچه اشتباه…

17,000 تومان تومان

اصول حاکم بر نبردهای هوایی در مخاصمات مسلحانه بین المللی

فصل اول: مقدمه   فصل دوم:  بررسی مفاهیم اساسی پیشگفتار مبحث اول:جنگ و حقوق حاکم بر آن گفتار اول:مفهوم حقوقی…

17,000 تومان تومان

اعتراض به آراء داوری های خارجی و بین المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی

فصل اول : داوری و تابعیت مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم گفتار اول : داوری بند اول : معنای…

17,000 تومان تومان

اماره فراش در حقوق ایران و مصر

فصل اول: کلیات ۱-۱ احوال شخصیه ۱-۲ نسب ۱-۲-۱ مفهوم لغوی و اصطلاحی ۱-۲-۲ اقسام نسب ۱-۲-۲-۱ نسب مشروع ۱-۲-۲-۲…

17,000 تومان تومان