استانی شدن بودجه و آثار آن بر فرآیند تهیه،تصویب، اجرا و نظارت در ایران

فصل اول: مقدّمه   فصل دوم: کلّیات مبحث اول: مفهوم بودجه و سیر تاریخی بودجه در ایران گفتار اوّل: مفهوم…

10,000 تومان تومان

استقلال آموزشی مالی و اداری دانشگاهها

چکیده طرح مسئله اهمیت موضوع فرضیه تحقیق روش جمع آوری اطلاعات روش تحقیق پیشینه تحقیق: پایان نامه های مشابه ضرورت…

10,000 تومان تومان

استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392

چکیده مقدمه بخش نخست- ادله ی اثبات کیفری و انواع آن فصل اول :مفهوم دلیل مبحث اول ـ ادله ی…

10,000 تومان تومان

امکان برقراری نظام پارلمانی و آثار حقوقی آن در ایران

  فصل اول: مقدمه سا‌بقه علمی هدف تحقیق سوالهای فرعی فرضیه ها   فصل دوم : مبانی و انواع تفکیک…

10,000 تومان تومان

انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی

فصل اول- کلیات تحقیق مقدمه الف- بیان مساله ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه…

10,000 تومان تومان

بررسی ادبیات حقوقی ساختار حکومت در آثار دینی منتشره ازسال 1356 تا تیر 1358

  بخش مقدماتی کلیات پژوهش اول: مقدمه ۱-طرح مسئله ۲-اهداف طرح ۳-ضرورت انجام طرح ۴-فرضیه ۵-پرسشها ۱-۵ سوال اصلی ۲-۵…

10,000 تومان تومان

بررسی الگوی توزیع قدرت در لبنان و عراق

مقدمه: الف_اهمیت تحقیق ب_فرضیه تحقیق ج _بیان مساله و طرح سوال تحقیق د_مفروض های تحقیق ه _مفاهیم اصلی تحقیق: و_روش …

10,000 تومان تومان

بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین

فصل اول کلیات پژوهش مقدمه طرح مساله اهمیت موضوع اهداف  پژوهش اهدف اصلی اهداف فرعی فرضیه های تحقیق سؤالات پژوهش…

10,000 تومان تومان

بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری

بخش اول: چارچوب مفهومی تحقیق فصل اول: کلیات مبحث اول: مفهوم استخدام گفتاراول: مفهوم‌های غیرحقوقی استخدام گفتاردوم: مفهوم حقوقی استخدام…

10,000 تومان تومان

بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

  فصل اول: کلیات پژوهش پیشگفتار گفتار اول: مقدمه الف: بیان مسأله و اهمیت آن ب: ساماندهی تحقیق  و کاربرد…

10,000 تومان تومان

بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

عنوان چکیده مقدمه الف) طرح تحقیق ب) اهمیت موضوع ج)سؤالات تحقیق ه) فرضیات تحقیق و) پیشینه تحقیق ز) روش تحقیق…

5,000 تومان تومان

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری

چکیده فصل اول – کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مساله ۱-۳- اهمیت موضوع ۱-۴-اهداف تحقیق ۱-۵- سئوالات تحقیق ۱-۶…

10,000 تومان تومان