ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

چکیده بخش اول: کلیات ۱-۱ کلیات ۱-۱-۱ مقدمه ۱-۱-۲ بیان مسأله ۱-۱-۳ سابقه تحقیق ۱-۱-۴ سوالات تحقیق ۱-۱-۵ فرضیات تحقیق…

10,000 تومان تومان

ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

بخش اول: کلیات ۱-۱ کلیات۳ ۱-۱-۱ مقدمه ۱-۱-۲ بیان مسأله۳ ۱-۱-۳ سابقه تحقیق۴ ۱-۱-۴ سوالات تحقیق۴ ۱-۱-۵ فرضیات تحقیق۵ ۱-۱-۶…

10,000 تومان تومان

بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

فصل اول: معنا، مفهوم سند،، ارکان و اقسام آن مبحث اول: تعریف سند گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی گفتار…

10,000 تومان تومان

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

فصل اول : کلیات مبحث اول:  مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران گفتار اول : مفهوم سند…

10,000 تومان تومان

بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

مقدمه الف: تبیین موضوع ب: ضرورت انجام تحقیق ج: هدف‌ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق د:  سؤال‌های اصلی…

10,000 تومان تومان

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران چکیده فارسی: مقدمه: الف ) بیان موضوع ب ) سؤالات…

10,000 تومان تومان

ثبت اسناد رسمی و سند مالکیت و کاداستر و املاک

ثبت اسناد رسمی و سند مالکیت و کاداستر و املاک مقدمه. فصل اول.. تاریخچه ثبت و مالکیت در ایران.. ایمن…

25,000 تومان تومان

مقایسه مسئولیت مدنی و انتظامی دفاتر اسناد رسمی با سایر مراجع صدور سند رسمی

  فصل اول: کلیات تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق سابقه تحقیق سوالات تحقیق فرضیه های تحقیق روش تحقیق…

10,000 تومان تومان

نقش فقهی و حقوقی سند در اثبات دعاوی حقوقی

مقدمه شناسه موضوع پژوهش الف.اهمیت و ضرورت پژوهش ب.سؤالهای اساسی ج.فرضیه های پژوهشی د.پیشینه پژوهشی و نوآوری آن ه .اهداف…

30,000 تومان تومان

نقش و جایگاه اسناد در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران

نقش و جایگاه اسناد در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران مقدمه واژه سند به دو معنی عام…

10,000 تومان تومان