خلاصه ای بر ثبت شرکتها

خلاصه ای بر ثبت شرکتها- قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰ می باشد بموجب نظامنامه اجرایی همین قانون دایره ای به…

10,000 تومان تومان

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود محاسن و معایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت سهامی خصوصیات شرکت با مسئولیت…

5,000 تومان تومان