تحلیل و ارزیابی صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی – استعلایی) در سینمای فرانک دارابانت

‌ ۱- فصل اول: کلیات ۱-۱-      مقدمه ۱-۲-      مسأله پژوهش: ۱-۳-      فرضیه پژوهش ۱-۴- پیشینه پژوهش ۱-۵-      ادبیات پژوهش: مبانی…

17,000 تومان تومان

زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا

مقدمه زیبایی‌شناسی در فلسفه اسلامی اهداف فصل بندی فصل اول درباره زیبایی ماهیت زیبایی منشأ زیبایی رابطه لذّت و زیبایی…

17,000 تومان تومان

نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیباشناختی فیلم از منظر اخلاق‌گرایی میانه‌رو

فصل اول: کلیات ۱ـ مقدمه ۱ـ۱ـ طرح مسأله ۱ـ۲ـ پرسش پژوهش ۱ـ۳ـ فرضیات ۱ـ۴ـ اهداف و روش پژوهش ۱ـ۵ـ پیشینه‌ی…

17,000 تومان تومان